Organisatie

Oprichtingsdatum: 23-04-1993

Inschrijving KvK: 41064261

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Dionne Boks
  • Secretaris: Carla Hanraets
  • Penningmeester: Peter Lenders

Doelstelling:

In de statuten van de Stichting staat met name ‘Interactieve bewustwording van samenlevingsproblemen’ centraal en dit voornamelijk in niet-Westerse Ontwikkelingslanden. Daarnaast is ‘Fondswerving voor een bepaald doel’ een van de statutaire doelstellingen van de Stichting, hetgeen altijd is gerealiseerd door aangedragen projecten financieel zoveel mogelijk te steunen door het werven van fondsen en het met eigen initiatieven inzamelen van gelden.

Visie:

De maatschappelijke veranderingen in de opvattingen over ontwikkelingshulp hebben ertoe geleid, dat ook onze Stichting haar visie op de invulling van de statutaire doelstellingen heeft aangepast.

In de toekomst komt het accent meer te liggen op het stimuleren van bewustwording bij name kinderen en jongeren door een directe benadering of door het steunen van initiatieven in Nederland die zich hiermee bezig houden. Een actueel voorbeeld hiervan is ons project Wereldpaviljoen te Steyl.

Beleidsplan 2021:

Als stichting SOS Meerlo-Wanssum zijn we op zoek naar een nieuwe invulling voor wat betreft de bewustwording van ontwikkelingshulp in ruime zin. een invulling die beter aansluit bij de maatschappelijke discussie en ontwikkeling die op dit gebied gaande is. we willen ons hierbij met name richten op kinderen en jongeren.

Inmiddels is besloten het jubileumproject Wereldpaviljoen Steyl (ondersteuning toegangskosten voor basisonderwijs) te verlengen vanwege de Corona pandemie.

Daarnaast gaan we ter overbrugging op zoek naar een project zoals SOS deze in verleden vaker heeft ondersteund, waarmee we SOS Meerlo-Wanssum oude stijl succesvol hopen af te kunnen sluiten.

Inkomsten worden voor het komende jaar voorzien in een subsidie van de Gemeente en een bijdrage van onze trouwe vrienden en sponsoren. De beschikbare gelden worden vooral gereserveerd voor het lopende jubileumproject en het afsluitende project zoals hierboven vermeld. Deze gelden staan geparkeerd op een spaarrekening en zijn van elk risico gevrijwaard. Zie voor meer bijzonderheden onze financiële pagina.

Beleidsplan 2022:

Inmiddels zijn er contacten gelegd met de stichting Hussein Foundation voor ondersteuning van hun project voor een weeshuis met een regionale maatschappelijke functie in Burundi. Kijk op onze pagina voor projecten en in onze periodieke nieuwsbrieven voor meer informatie hierover.

Nogmaals is besloten het jubileumproject Wereldpaviljoen Steyl te verlengen tot einde schooljaar 2021-2022, ook nu weer vanwege de Corona pandemie die veel scholen verhinderde gebruik te maken van het project.